Contributors

This film could not have been made without the generosity of:

Associate Producers
Oasis Foundation
Isabella Chow
Lung-Fong Chen
Shiu Ho Lin
Kent Liu
Matt Metzgar
Southeast Taiwanese American Association
www.TaiwaneseAmerican.org
Martha Y. Wang

Saint Tree
Herbert Chang
Steven Chang
Chia-Chun Chung
Evan & Suzie Linchong
Taiwan United Fund

Taiwan Soul
Anna Chang
George L. Chaung
David & Karen Chen
Cheng T & Nancy L Horng
Daniel J. Huang
Wenshing Lee
Tien Mo Lim
Lim Family Lp
Tobie Openshaw
Victor Rodriguez
Gloria Hsuehfen Shaw
Shuling Su
Tammy and Philip Turner
Audrey Tseng
Su Yang
Anonymous (2)

Wild Strawberries
Eleanor Mei-Ho & Albert Liu-Chian Chen, Muh-Fa Chen, Wen-Chi Chen, Jason Chuang, Alex Jeng, Chih Chin Kuo, Helen Lee, Y-S Columbus Leo, Francis Lin & Lieh Y. Lin, Pi Mei Lin, Wunan Lin, Yah-Ling Lin, Evan Linchon, Matt Metzgar, Moy Sam Corporation, Molly M. Wang, Suzanne & Jaw Kuang Wang, Sue Wei, Ken Wu, Shu Chin Yang, Sufen Young

Kissing Fish 
Steve Bernstein, Nathan Brinkman, Jim Browne, Philip Cheng, Chia-Chun Chung, Alice Cox, Stefan Doll, Monique Lee Hawthorne, Barnett Hsu, Annie Lin and Tomasz Nadrowski, Ed Lin, Shawna Ryan, Rosalyne Shieh, Vanna Shih, Christine Wang, Patrick Wang, Sue Yang, David Yeh, Kuan Ting Yeh, Anonymous (5)

I Think Therefore I Yam
Sean Alcorn, Brent Calkins, Karen Chang, Hsi-Teng Chang, Godwin Chen, Kevin Chen, Ming Kong & Mei-Li Chen, Sue Chen, Yue Chin Chew, Franklin Chou, Weihaw Chuang, Stefan Fleischauer, Marilyn Fu, Mark Gail, Ronald Ghiz, Annamarie Ho, Patty Ho, Andrew Hsiao, Amy Hsieh, Hans Hsu, John Hwang, Su-Mei Ko, Evelyn Kow, Sophia Lau, Jeng Lee, Yamei Lee, David, Liao, Susan Liao, Ed Lin, Felicia Lin, Jerry Lin, Joanna Lin, Michael Lin, Rosanne Ma, Nancy Mao, Bryan Santiago, Niklaus Schenk, Sue Ann Shiah, Sabrina Shih, Vanna Shir, Jennifer Shu, Natalie Skadra, Steven Su, Stanley Sun, Sonia Tatninov, Bryan Ueng, Helen Wei, Vera Yang, Anonymous (5)